Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Công ty CP Du lịch Bắc Giang xin gửi tới Quý Cổ đông Biên bản và nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty, nội dung chi tiết như sau: